Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Domy Chrudim - Park Píšťovy spol. s r.o., U Divadla 784, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kontaktní údaje: telefon (+420) 606 687 923, email info@parkpistovy.cz  (dále jen „správce“).

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, email a telefon pro účely poskytnutí požadované informace, popř. zodpovězení Vašeho dotazu či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy se Správcem.

V případě uzavření smlouvy se správcem jsou správcem zpracovávány kromě výše uvedených osobních údajů rovněž tyto osobní údaje: datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Správce zpracovává Vaše rodné číslo pouze za účelem podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kde je tento osobní údaj nezbytný pro zápis vlastnického práva k nemovitým věcem.

Správce tímto subjekt údajů v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány z důvodu stanoveného v čl. 6, odst. 1 písm. b) Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o poskytnutí informací od Správce či uzavření smlouvy se Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;
  • osobní údaje budou zpracovány po dobu 1 měsíce od zodpovězení dotazu subjektu údajů nebo po dobu trvání předsmluvního jednání, a pokud dojde k uzavření smlouvy, tak po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu a poté 15 let od ukončení smluvního vztahu;
  • při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
  • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;
  • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetízemě, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud taková povinnost pro správce nevyplývá ze zákona;
  • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením;
  • pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
1